Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1. Definities

 1. Renée Prenger: Renée Prenger, gevestigd te Gorinchem onder KvK nr. 74686909.
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Renée Prenger en klant, waarbij Renée Prenger zich jegens de klant verbindt tot het leveren van een prestatie. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Renée Prenger.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling vastgesteld. 

Artikel 3. Afwijken

 1. Het is enkel mogelijk af te wijken van deze algemene voorwaarden indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
 2. Het afwijken van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de toepasselijkheid van de overige algemene voorwaarden niet aan. 
 3. De wens van toepasselijkheid van andere voorwaarden dient uitdrukkelijk en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Renée Prenger te worden medegedeeld. Renée Prenger heeft de bevoegdheid toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden te weigeren. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 
 2. Renée Prenger en de klant sluiten mondeling of schriftelijk een overeenkomst. 
 3. Een mondeling gesloten overeenkomst wordt via de mail bevestigd. 

Artikel 5. Ontbinding

 1. Renée Prenger heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. De klant blijvend niet aan de betalingsverplichting voldoet
  1. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen.
 2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Renée Prenger toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming gezien een geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt.
 3. Tevens zijn partijen, zoals vermeld in artikel 6, bevoegd de overeenkomst te ontbinden in het geval van overmacht die nakoming blijvend onmogelijk maakt.
 4. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door mededeling aan de wederpartij. De ontbinding wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6. Overmacht

 1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Overmacht is bijvoorbeeld ziekte, onvoorziene overheidsmaatregelen, zeer slechte weersomstandigheden of een computervirus/computerdefect waardoor Renée Prenger haar werkzaamheden tijdelijk of blijvend niet voort kan zetten.
 2. Is overmacht aan de zijde van Renée Prenger tijdelijk van aard, dan is Renée Prenger bevoegd nakoming tijdelijk op te schorten. Ook de betalingsverplichting van de klant kan dan tijdelijk worden opgeschort.
 3. Is de klant door overmacht tijdelijk niet in staat aan de betalingsverplichting te voldoen, dan geeft dat Renée Prenger de bevoegdheid het leveren van de dienst op te schorten totdat de overmachtssituatie voorbij is.
 4. Indien de klant blijvend niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, dan stopt Renée Prenger haar werkzaamheden. De klant dient alsnog een vergoeding te betalen voor de reeds gemaakte uren. 
 5. Bij blijvende onmogelijkheid zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
 6. Bij ontbinding ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen. 
  1. Indien ongedaanmaking van een reeds geleverde prestatie onmogelijk blijkt, heeft de wederpartij recht op vergoeding van de waarde van de reeds geleverde prestatie.

Artikel 7. Klachten

 1. De klant dient eventuele klachten uiterlijk binnen 14 dagen aan Renée Prenger schriftelijk kenbaar te maken. 
 2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan. 
 3. De klant en Renée Prenger zoeken gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht.

Het schrijven van teksten

Artikel 8. Inhoud overeenkomst

 1. Renée Prenger verbindt zich tot het schrijven van een tekst op aanvraag. 
 2. De klant dient binnen twee dagen na het kennismakingsgesprek zijn wensen aan Renée Prenger kenbaar te maken. 
 3. Renée Prenger heeft het recht de tekst naar eigen inzicht te schrijven en haar creativiteit te gebruiken, met inachtneming van de wensen van de klant. 

Artikel 9. Annulering overeenkomst

 1. Indien de klant toch wenst af te zien van de overeenkomst, dan dient deze dit spoedig en in ieder geval binnen 2 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan Renée Prenger mede te delen. In het geval van een spoedklus is annulering niet mogelijk. 
 2. Renée Prenger verbindt zich tot het schrijven van een tekst op aanvraag. De klant heeft geen recht op bedenktijd nadat de werkzaamheden van Renée Prenger zijn aangevangen gezien de persoonlijke aard van het product. 

Artikel 10. Prijzen

 1. Renée Prenger geeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een indicatie van de kosten.
 2. De door Renée Prenger gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusief BTW en eventuele overige kosten, zoals reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 3. De prijzen dienen inclusief BTW en andere kosten te worden betaald. 
 4. Renée Prenger hanteert een standaard uurtarief. Voor bepaalde opdrachten kan een ander tarief worden gehanteerd. De klant wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
 5. Reiskosten die Renée Prenger ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst maakt komen voor rekening van de klant. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 6. Renée Prenger is bevoegd de prijzen te wijzigen indien een opdracht meer tijd in beslag neemt. Dit geschiedt in overleg met de klant. 
 7. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ten gevolge van de prijsverhoging indien hij daarmee niet akkoord gaat. De verplichting tot het betalen van de reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft bestaan. 
 8. Eventuele druk/typfouten in de prijs komen niet voor rekening van Renée Prenger, mits de klant redelijkerwijs kon verwachten dat de prijs geen juiste was. 

Artikel 11. Betaling 

 1. Facturen worden zo spoedig mogelijk verzonden naar het opgegeven factuuradres. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient het overeengekomen bedrag uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan en in ieder geval voor de levering van de definitieve tekst. 
 3. Wanneer de klant verzuimt tijdig te betalen, ontvangt deze eerst een betalingsherinnering waarna deze de betaling alsnog binnen 7 dagen dient te voldoen.
 4. Blijft betaling na deze herinnering uit, dan wordt het te betalen bedrag verhoogt met de wettelijke rente. 
 5. Wanneer de klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente, incassokosten en andere kosten die Renée Prenger maakt ter inning van de vordering verschuldigd aan Renée Prenger.
 6. Renée Prenger is bevoegd de levering van de definitieve versie op te schorten zo lang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Artikel 12. Rechten en plichten van de klant

 1. De klant is verplicht binnen de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting te voldoen. 
 2. De klant dient binnen 5 werkdagen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het geven van feedback, tenzij anders is overeengekomen. 
 3. Indien de klant niet binnen de afgesproken termijn feedback aanlevert komt dit recht te vervallen. De conceptversie wordt automatisch de definitieve versie. Renée Prenger is niet verplicht de conceptversie te wijzigen en heeft recht op betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. De klant dient ontevredenheid met betrekking tot de communicatie vroegtijdig aan Renée Prenger mede te delen. Partijen zoeken gezamenlijk naar een passende oplossing. 
 5. Renée Prenger verbindt zich tot het volgende:
  1. Het leveren van teksten binnen de afgesproken deadline;
  1. Het bereikbaar zijn voor vragen omtrent de uit te voeren overeenkomst;
  1. Het inplannen van tijd voor verwerking van de feedback;
  1. Het vroegtijdig melden indien de uitvoering van de overeenkomst langer duurt. 

Artikel 13. Garantie

 1. Renée Prenger spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht. 
 2. Renée Prenger werkt met één feedbackronde. Hier krijgt de klant de mogelijkheid wensen en bedenkingen aan te geven. Renée Prenger past de tekst aan op basis van feedback.
 3. Renée Prenger levert de tekst binnen de met de klant afgesproken termijn. Indien de opdracht onverhoopt langer duurt, dan wordt dit vroegtijdig aan de klant gemeld. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Niet werkende teksten worden offline gehaald. De klant dient contact op te nemen met Renée Prenger. Partijen zoeken gezamenlijk een oplossing.
 2. Renée Prenger is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Renée Prenger, werknemers en hulppersonen. 
 3. Indien aansprakelijkheid wordt aangenomen, is Renée Prenger slechts aansprakelijk voor die schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Renée Prenger is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. 
 4. Renée Prenger is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld of onzorgvuldig handelen van de klant. 

Artikel 15. Auteursrecht

 1. Er rust auteursrecht op de door Renée Prenger geschreven teksten.
 2. Teksten mogen enkel op een door Renée Prenger goedgekeurde wijze worden gepubliceerd. 
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan teksten van Renée Prenger door te verkopen of te publiceren op een niet door Renée Prenger goedgekeurde wijze. 
 4. Een inbreuk op het auteursrecht van Renée Prenger dient direct ongedaan te worden gemaakt. 
 5. Degene die een inbreuk maakt op het auteursrecht van Renée Prenger is verplicht de schade die daardoor geleden wordt te vergoeden. 

Stijladvies

Artikel 16. Inhoud overeenkomst

 1. The Perfect Wardrobe: Renée komt op bezoek bij de klant waar de kledingkast geoptimaliseerd wordt, passend bij het figuur en de kledingstijl van de klant. Daarvan ontvangt de klant tevens een schriftelijk verslag. 
 2. Tijdens een intakegesprek worden de wensen van de klant achterhaald. Daarin vraagt Renée Prenger de informatie die nodig is om de overeenkomst zo zorgvuldig en passend mogelijk uit te voeren. 

Artikel 17. Bedenktijd

 1. De klant heeft recht op 14 dagen bedenktijd. 
 2. Om de bedenktijd te kunnen garanderen vinden de style sessies minimaal 14 dagen na het intakegesprek plaats. 
 3. Maakt de klant binnen deze termijn gebruik van het herroepingsrecht, dan heeft deze recht op restitutie van het volledige bedrag. 
 4. Nadat het stijladvies is gegeven, is inroepen van het herroepingsrecht niet meer mogelijk. 
 5. Indien de klant wenst dat de dienst eerder plaatsvindt, dan betekent dit dat de klant afstand doet van het herroepingsrecht. Dit wordt aan de klant medegedeeld door Renée Prenger voordat de dienst wordt uitgevoerd.

Artikel 18. Prijzen en betaling

 1. De prijzen van The Perfect Wardrobe zijn standaardtarieven, van deze prijs kan slechts worden afgeweken indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
 2. Reiskosten die Renée Prenger maakt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst komen voor rekening van de klant. Renée Prenger geeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een opgaaf van deze kosten. 
 3. De prijzen die gehanteerd worden zijn exclusief BTW.
 4. De prijzen dienen inclusief BTW te worden betaald.
 5. Het te betalen bedrag dient in twee delen te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De klant ontvangt de eerste factuur na het intakegesprek. Deze dient binnen 14 dagen te worden betaald. 
  1. Wordt de dienst eerder dan na 14 dagen uitgevoerd, dan dient deze factuur voor de uitvoering van de dienst te zijn betaald. 
   1. Renée Prenger is bevoegd de dienst op te schorten indien niet voor de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 7. De tweede factuur wordt achteraf en binnen 14 dagen betaald. 

Artikel 19. Verzuim

 1. De klant is in verzuim indien deze niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet. 
 2. De klant ontvangt na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering. De klant heeft vervolgens nog 7 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen.
 3. Blijft betaling ook na herinnering uit, dan ontvangt de klant een aanmaning, waarbij het te betalen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente. 
 4. Renée Prenger is bevoegd de kosten die zij maakt ter inning van de vordering te verhalen op de klant.

Artikel 20. Garantie

 1. Renée Prenger voert de overeenkomst naar behoren uit en spant zich in om de klant te voorzien van passend advies naar tevredenheid van de klant.
 2. The Perfect Wardrobe: indien de klant wenst dat eventuele klachten worden opgelost voordat het schriftelijk advies wordt gegeven, dan dient de klant deze klachten uiterlijk binnen 2 dagen na het huisbezoek bij Renée Prenger in te dienen.
 3. Renée Prenger en de klant zoeken bij ontevredenheid gezamenlijk naar een passende oplossing. 
 4. Ontevredenheid als bedoeld in het tweede en derde lid tast de betalingsverplichting van de klant niet aan.
 5. Het bepaalde in dit artikel tast het bepaalde in art. 7 niet aan. 

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 1. De door Renée Prenger uit te voeren dienst heeft het karakter van een advies. 
 2. Renée Prenger is niet aansprakelijk voor gebreken aan of ontevredenheid over artikelen die de klant koopt naar aanleiding van het shopping advies. De klant koopt artikelen uitsluitend voor eigen rekening en risico. 

Wijziging en toepasselijkheid

Artikel 22. Wijzigingen

 1. Renée Prenger is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
  1. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de klant besproken. 
  1. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. 
 2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.

Artikel 23. Toepasselijkheid

 1. Op iedere overeenkomst gesloten met Renée Prenger en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. In het geval van een geschil is de rechter in de vestigingsplaats van Renée Prenger – Rechtbank Dordrecht – bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.